Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej předplacených služeb a poukazů na relaxační masáže a koupele

Oriental Spa & Wellness s. r. o.
se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Identifikační číslo: 242 94 063

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 193927
Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese
www.orient-spa.cz

Obchodní podmínky – zprostředkování poskytnutí masážních služeb

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Oriental Spa & Wellness s. r. o., se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, identifikační číslo: 24294063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 193927 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy o poskytnutí masážních služeb prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele (dále jen „smlouva o poskytnutí služeb“) uzavírané mezi maséry poskytujícími služby na adrese zprostředkovatele (dále jen „poskytovateli“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky zprostředkovatele na internetové adrese www.orient-spa.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zprostředkovatele umístěné na adrese www.orient-spa.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb i smlouvy o poskytnutí služeb.

1.4. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled služeb, jejichž poskytnutí zprostředkovatel zprostředkovává, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny těchto služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí služeb za individuálně sjednaných podmínek, k čemuž je zprostředkovatel jednotlivými poskytovateli zmocněn. Veškeré nabídky služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a zprostředkovatel není povinen zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí těchto služeb.

2.2. Dokladem o přijetí požadavku objednatele na zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb a o přijetí peněz na účet úschovy dle čl. 3. 6. těchto obchodních podmínek je dárkový poukaz.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů. Informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou dárkové poukazy doručovány v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání dárkového poukazu vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě,
 • způsobu úhrady dárkového poukazu, údaje o požadovaném způsobu doručení dárkového poukazu a
 • informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky zprostředkovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

2.6. Zprostředkovatel je vždy oprávněn požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smlouva o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a zprostředkovatelem vzniká odesláním objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele info@orient-spa.cz.

2.8. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel není povinen uzavřít smlouvu o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jakoukoli jinou smlouvu (včetně obchodních podmínek) se zprostředkovatelem.

2.9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, resp. za podmínek čl. 2. 11. těchto obchodních podmínek i při uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.10. Zprostředkovatel se zavazuje, že poté, co se s ním objednatel v souladu s čl. 5. 2. těchto obchodních podmínek spojí, bez zbytečného odkladu zprostředkuje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a jím zvoleným poskytovatelem masážních služeb. O uzavření smlouvy o poskytnutí masážních služeb bude objednatel informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.11. Pakliže dojde ze strany objednatele k volbě konkrétního poskytovatele masážních služeb již v okamžiku zadání objednávky dle čl. 2. 5. těchto obchodních podmínek a zprostředkovatel volbu poskytovatele potvrdí ve své akceptaci dle čl. 2. 7. těchto obchodních podmínek, vzniká smlouva o poskytnutí služeb v okamžiku doručení akceptace ze strany zprostředkovatele. Zprostředkovatel je za tímto účelem jednotlivými poskytovateli masážních služeb zmocněn k uzavírání individuálních smluv o poskytnutí služeb jejich jménem a na jejich účet. Pro odstoupení od takovéto smlouvy o poskytování služeb platí ustanovení bodu 4. těchto obchodních podmínek přiměřeně.

2.12. Čerpání služeb předplacených služeb, dárkových poukazů a voucherů se řídí těmito pravidly:

 1. Objednávku předplacených služeb lze uskutečnit telefonicky či e-mailem, přičemž při objednávce musí být poskytovateli sděleno číslo dárkového poukazu či objednávkový kód, bez něhož nemůže být rezervace uskutečněna.
 2. Objednatel bere na vědomí, že v případě zrušení rezervace je povinen sdělit tuto informaci poskytovateli písemně (e-mailem), a to nejdéle do 24 hodin před objednaným termínem služby. V takovém případě je mu nabídnut termín náhradní. V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před uskutečněním služby není již možné termín změnit, služby tedy objednatel musí vyčerpat nebo poukaz propadá.
 3. Objednatel je povinen odevzdat dárkový poukaz či e-voucher, před započetím služby, masérce či masérovi. Pokud objednatel poukaz nepřinese, musí objednanou službu uhradit na místě v hotovosti. Odevzdá-li však do 7 dní platný poukaz či e-voucher, budou mu peníze vráceny.
 4. V případě ztráty poukazu bohužel není možné, z důvodu možného zneužití poukazu třetí osobou, službu poskytnout. Toto se nevztahuje na elektronické poukazy.
 5. Platnost dárkového poukazu je 1 rok od data jeho zakoupení. U předplacených služeb a akčních nabídek, například Nekonečná masáž, balíčky služeb apod., je platnost zpravidla 3 měsíce. Objednatel má povinnost službu v tomto časovém rozmezí využít. Veškerá komunikace musí být uskutečněna písemně e-mailovou formou. Adresa pro komunikaci: info@orient-spa.cz.
 6. Na žádost objednatele umožňujeme prodloužení platnosti dárkových poukazů, a to až o 6 měsíců. Tento úkon je zpoplatněn částkou 500 Kč. Poukaz nelze prodloužit po jeho expiraci.
 7. Vrácení poukazu a odstoupení od smlouvy stanovuje odstavec 4, body 4.1., 4.2. a 4.3. těchto obchodních podmínek.
 8. CENA ZPROSTŘEDKOVÁVANÉ SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zprostředkovávané služby v hodnotě dárkového poukazu a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu dle smlouvy o zprostředkování smlouvy o poskytnutí služeb může objednatel uhradit k rukám zprostředkovatele následujícími způsoby:

 • v hotovosti či kartou na provozovně zprostředkovatele na adrese Grafická 1216/25, Praha 5 Smíchov, 150 00 (Vchod z ulice Na Čečeličce 5);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednatelem v objednávce; bezhotovostně převodem na účet úschovy zprostředkovatele č. 107-2263870277/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet zprostředkovatele“);

3.2. Společně s cenou zprostředkovávané služby je objednatel povinen zaplatit zprostředkovateli také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, které nejsou zahrnuty v ceně zprostředkovávané služby.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zprostředkovávané služby splatná při převzetí dárkového poukazu.

3.4. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu zprostředkovávané služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5. Zprostředkovatel přijme objednatelem uhrazenou cenu zprostředkovávané služby na účet úschovy, kde ji bude s péčí řádného hospodáře opatrovat a vyplatí ji poskytovateli zprostředkovávaných služeb po poskytnutí zprostředkovávané služby v souladu s čl. 5.1. těchto obchodních podmínek. Za činnost zprostředkovatele náleží zprostředkovateli provize, kterou hradí zprostředkovateli poskytovatel zprostředkovávaných služeb, nikoli objednatel, a to na základě smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem zprostředkovávaných služeb.

3.6. V případě, že objednatel uzavře smlouvu o poskytnutí služeb dle čl. 2.10. či 2.11. těchto obchodních podmínek, vystaví poskytovatel zprostředkovávané služby objednateli řádný účetní doklad a zašle jej objednateli na uvedenou adresu, popř. jej předá objednateli osobně po poskytnutí zprostředkované služby.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

4.1. Pokud je smlouva o poskytnutí služeb uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má objednatel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“), právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb musí být zprostředkovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb musí být zprostředkovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí dárkového poukazu, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@orient-spa.cz.

4.2.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek, vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku objednatelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený zprostředkovatelem) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zprostředkovatel od objednatele přijal, pokud objednatel neurčí jinak. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytnutí služeb, zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží zprostředkovateli odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytnutí služeb, náklady na dopravu zboží zpět zprostředkovateli hradí objednatel.

4.3. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem objednatele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

 1. NEVYUŽITÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY

5.1. Objednatel je povinen využít zprostředkovanou službu ve lhůtě platnosti poukazu, která může být 3 až 12 měsíců.

5.2. Za účelem poskytnutí zprostředkované služby je objednatel povinen spojit se se zprostředkovatelem nejpozději jeden měsíc před uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek a závazně sjednat konkrétního poskytovatele zprostředkované služby, čímž dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zprostředkované služby jménem a na účet jednotlivého poskytovatele služeb, k čemuž je zprostředkovatel jednotlivými poskytovateli zmocněn.

5.3. V případě, že objednatel poruší svoji povinnost dle čl. 5.1. či 5.2. těchto obchodních podmínek, smlouva o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb zaniká uplynutím lhůty uvedené v čl. 5.1. těchto obchodních podmínek, a zprostředkovateli náleží úplata za poskytnutí zprostředkovacích služeb ze strany objednatele ve výši ceny dárkového poukazu. V takovém případě vystaví zprostředkovatel objednateli řádný účetní doklad za poskytnutí zprostředkovacích služeb.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

6.1. Způsob doručení dárkového poukazu určuje zprostředkovatel, není-li ve smlouvě o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě dárkového poukazu mohou upravit dodací podmínky zprostředkovatele.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Zprostředkovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

7.4. Objednatel bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího a dále zasílání obchodních sdělení se použijí podmínky ochrany osobních údajů uvedené (níže) samostatně za posledním odstavcem obchodních podmínek.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo u odeslané objednávky.

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytnutí služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kontaktní údaje zprostředkovatele: adresa pro doručování Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00, adresa elektronické pošty info@orient-spa.cz, telefon +420 602 389 979

 

V Praze dne 1. 8. 2018

Oriental Spa & Wellness s.r.o.


 

Podmínky ochrany osobních údajů

společnost Oriental Spa & Wellness s. r. o.
se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Identifikační číslo: 242 94 063

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 193927

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) je zprostředkovatel, tedy výše uvedená společnost Oriental Spa & Wellness s. r. o. (dále jen ,,správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
 • email: info@orient-spa.cz
 • telefon: 602 389 979

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4 Zpracovávanými osobními údaji objednatele jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.5 Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů objednatele není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.6 Zpracování osobních údajů objednatele je nezbytné pro (i) splnění smlouvy mezi objednatelem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro (ii) splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.7 Osobní údaje objednatele budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a po dobu nezbytně nutnou k uplatňování nároku z tohoto smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely jejich uchovávání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8 Dalšími příjemci osobních údajů objednatele jsou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu (PPL CZ s.r.o.); za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dalšími příjemci osobních údajů orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

1.9 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje objednatele do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA OBEJDNATELE JAKOŽTO SUKBJEKTU ÚDAJŮ

1.10 Objednatel má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz svých osobních údajů (čl. 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.11 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů objednatele a že přístup k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

DALŠÍ USTANOVENÍ

1.12 Odesláním objednávky z webového rozhraní www.orient-spa.cz objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

1.13 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů uveřejní na svých internetových stránkách.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR

1.14 Osobním údajem pro účely přímého marketingu je rozumí emailová adresa objednatele. Není-li níže stanoveno jinak, platí pro zpracování tohoto osobního údaje tyto podmínky přiměřeně.

1.15 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností správce (prodávajícího) na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu objednatele zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového rozhraní www.orient-spa.cz.

1.16 Správce uchová elektronickou adresu objednatele po dobu, než je odvolán jeho souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje pro účely marketingu.

1.17 Objednatel má vedle práv uvedených v odst. 1.10 těchto podmínek dále právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu písemně na kontaktní adresu nebo email správce uvedený výše.

1.18 Zaškrtnutím výše uvedeného souhlasu objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v tomto rozsahu přijímá.

V Praze dne 1. 8. 2018

Oriental Spa & Wellness s.r.o.

Terapeutická rehabilitační masáž

Terapeutická rehabilitační masáž

Speciální kombinace masážních technik zaměřená především na záda, hýždě, bedra, ramena, hlavu a šíji. Masáž dlaněmi i předloktím a masáž tlakových bodů, doplněné léčivými účinky bylinných olejů, dokonale odstraní bolest, svalovou ztuhlost, fyzické napětí i stres.

Havajská masáž Lomi-Lomi

Havajská masáž „Lomi-Lomi“

Exotická havajská masáž v rytmu mořských vln zapojuje do masáže, krom dlaní, i masáž předloktím, díky čemuž příjemně protáhne a uvolní celé vaše tělo i stresovanou mysl. Budete odcházet odpočatí a plní energie.